Витяг з договору адвоката

Содержание:

Юрист 24 часа — юридический сайт, юридическая практика, судебные решения, исковые требования, законодательство Украины, бланки договоров, образцы документов, действующее законодательство, доверенности, акты

Статьи » Договоры » Договоры об оказании услуг, выполнении работы

Витяг з договору про надання правової допомоги

Витяг
з договору про надання правової допомоги

м. ____________ «__» _______ 20__ р.

ПІБ___________, що діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ____, виданого __.__.20__ року Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури ________ області відповідно до рішення № _______ від __.__.20__ p., що іменується надалі «Адвокат», з однієї сторони та ПІБ______________, що іменується надалі «Клієнт», з іншої сторони, кожний окремо іменований надалі «Сторона», а разом «Сторони», посвідчують цей витяг з договору № __________ від __.__.20__ р. про надання правової допомоги, що був укладений між Сторонами:

2.2. Адвокат має право:

— звертатися в інтересах Клієнта з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

— представляти і захищати права, свободи та інтереси Клієнта у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;

— ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

— складати в інтересах Клієнта заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;
— отримувати належні Клієнтові документи;

— бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

— збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;

— застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;

— посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;

— одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних
знань;

— вимагати перевірки обґрунтованості затримання; у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; брати участь у проведенні процесуальних дій; під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; застосовувати технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь; заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо Клієнта, членів його сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо; заявляти відводи; ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування та вимагати відкриття матеріалів в установленому порядку; одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді; брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; збирати і подавати суду докази; висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження; виступати в судових дебатах; ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження; подавати, підтримувати цивільний позов в інтересах Клієнта; відмовитись від цивільного позову; заперечувати щодо цивільного позову інших осіб до Клієнта; визнавати цивільний позов інших осіб; оскаржувати в установленому порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд; мати також інші процесуальні права, передбачені Кримінально-процесуальним Кодексом України, Кримінальним процесуальниим Кодексом України для захисника будь-якого
учасника кримінального процесу (підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка і т.і.);

— представляти інтереси Клієнта в місцевих судах, господарських судах, адміністративних судах, апеляційних судах, апеляційних господарських судах, апеляційних адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному суді України. В зв’язку з цим, має право подавати позов до суду, підтримувати позов в суді, змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог, заперечувати проти позову, визнати позов повністю або частково, укласти мирову угоду. Також має право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення суду в установленому законодавством порядку, отримувати процесуальні документи, користуватися іншими процесуальними правами, наданими стороні цивільним процесуальним кодексом України, господарським процесуальним кодексом України, кодексом адміністративного судочинства України, кодексом України про адміністративні правопорушення та Митним кодексом України;

— представляти інтереси Клієнта в органах державної виконавчої служби всіх рівнів, в зв’язку з чим має право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження, подавати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа, укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, яка визнається судом, оспорювати належність майна і його оцінку, подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами та користуватися іншими правами, наданими Законом України «Про виконавче провадження»;

— користуватися іншими правами, передбаченими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами.»

АДВОКАТ МИКОЛА ГЛОТОВ & ATTORNEY-AT-LAW MYKOLA HLOTOV

Захворіли – ідіть до лікаря! Є запитання – зверніться до адвоката! У кожної людини повинен бути свій лікар і адвокат.

Підтвердження права адвоката діяти від імені клієнта в суді

Ст. 59 Конституції України гарантує кожному право на правничу допомогу. І хоча в ст. ст. 29, 59, 131-2 Конституції, ст. 15 ЦПК, ст. 16 ГПК, ст. 16 КАСУ використовується словосполучення «правнича допомога», а в п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону №5076-VI, ст. ст. 21, 22 Закону №3460-VI, ст. 271 КУПАП, ст. 20 КПК – словесна конструкція «правова допомога», та по суті обидва поняття стосуються однієї і тієї ж професійної діяльності. Тож менше з тим…

Для надання вказаної професійної допомоги в Україні діє адвокатура, котру складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність. Але сама по собі належність особи до адвокатської спільноти ще не дає їй права здійснювати представництво / захист конкретного клієнта у суді по певній справі.

У даній статті розглянемо діючі в Україні правила підтвердження повноважень адвоката на вчинення дій від імені та в інтересах клієнта у суді та перспективи їх зміни. Поруч з цим, у цій публікації не буде акцентуватися увага на порядку підтвердження повноважень адвоката у суді при наданні ним особі послуг гарантованої державою безоплатної правової допомоги.

Джерело повноважень

Справді для того, щоб виступати у суді від імені клієнта, адвокату необхідно вступити з ним або особою, яка вправі діяти від його імені, у договірні відносини.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону №5076-VI адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Під «договором про надання правової допомоги» в п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону №5076-VI розуміється домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору. Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов (ч. 1 ст. 638 ЦК).

За правилами ч. 1 ст. 27 Закону №5076-VI договір про надання правової (правничої) допомоги укладається в письмовій формі, крім випадків, коли він може укладатися усно. Випадки його укладення в усній формі перелічені в ч. 2 ст. 27 цього ж Закону, але на їх розгляді ми окремо зупинятися не будемо.

Отже, первинним джерелом в якому визначаються повноваження адвоката вчиняти конкретні дії від імені та в інтересах клієнта у суді є саме договір як домовленість двох сторін. Багато років саме договір (угоду) надавали до суду адвокати, щоб підтверджувати свої повноваження як захисники / представники клієнтів. Зокрема, такі правила передбачали ст. 12 Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р., ч 4 ст. 42 ЦПК в редакції 2004 р., ч. 5 ст. 58 КАСУ в редакції 2005 р., ст. 50 КПК в редакції з 20.11.2012р. тощо.

Смотрите так же:  Кстово мировой суд участок 6

Поруч з наведеним нині в ч. 1 ст. 26 Закону №5076-VI зазначається, що повноваження адвоката на надання правової допомоги можуть бути посвідчені одним із таких документів: договір про надання правової допомоги; довіреність; ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Тобто, у вказаній нормі зазначається про різні документи, в яких може відображатися факт укладення між адвокатом та клієнтом відповідного договору. Та найбільш важливо, які з таких документів можуть подаватися до суду для підтвердження повноважень адвоката по конкретній справі.

Різні кодекси – різні правила

Так, якщо проаналізувати існуючі правила підтвердження адвокатом своїх повноважень у суді, то вони неоднорідні.

Наприклад, відповідно до ч. 4 ст. 62 ЦПК (Цивільного процесуального кодексу України), ч. 4 ст. 60 ГПК (Господарського процесуального кодексу України), ч. 4 ст. 59 КАСУ (Кодексу адміністративного судочинства України) повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону №5076-VI. Оскільки на сьогоднішній день вказаним чи іншим законом не передбачено право адвоката видавати чи посвідчувати довіреність, то фактично єдиним документом, який може виписати адвокат для подачі в суд на підтвердження своїх повноважень в справах цивільного, господарського і адміністративного судочинства, залишається ордер. І, якщо в довіреності, підпис довірителя (клієнта) на якій зазвичай посвідчує нотаріус або уповноважена законом посадова особа, та в якій міститься перелік наданих адвокату (представнику) повноважень, то в ордері в існуючій на сьогодні його формі відповідного переліку повноважень та підпису клієнта не вказується. Крім того, вважається, що якщо на звороті такого ордера про обмеження правомочності адвоката не вказано, то він має всі ті ж права, що і його клієнт. Зокрема, таке правило прописане у п. 14 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №36 від 17.12.2012 р. в редакції рішення №151 від 27.05.2017 р.

Разом з тим, подібний рівень довіри до адвокатів в частині оформлення ордеру є виправданим тим, що навіть за діючими правилами, якщо адвокат у виданому ордері не вкаже обмеження своїх повноважень, а вони фактично існують, то його можуть притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 400-1 Кримінального кодексу України. Така сама участь адвоката може очікувати і в разі, якщо ордер буде видано відносно представництва чи захисту в суді прав та інтересів клієнта з яким в конкретному випадку адвокат насправді не перебуває у договірних відносинах. Зокрема, в ч. 1 ст. 400-1 Кримінального кодексу прописано, що за завідомо неправдиве повідомлення суду про повноваження представляти іншу особу в суді, а так само умисне невнесення адвокатом до ордера відомостей щодо обмежень повноважень, встановлених договором про надання правничої допомоги винна особа може бути притягнута до відповідальності у вигляді штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до трьох місяців. Тобто, такий великий кредит довіри до адвокатів, закріплений законодавцем у процесуальних кодексах в чинній з 15.12.2017 р. редакції, збалансовує можливість їх притягнення за «порушення такої «довіри» до кримінальної відповідальності.

На відміну від цивільного, господарського та адміністративного судочинства в справах про притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності існують дещо інші вимоги до надання документів для підтвердження повноважень адвоката.

Так, ст. 271 КУПАП (Кодексу України про адміністративні правопорушення) передбачає, що повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. То ж, КУПАП передбачає в переліку документів, які на підтвердження своїх повноважень може надавати суду адвокат, дещо більше варіантів. Так, до суду адвокат може надати укладений з клієнтом договір, а не лише довіреність чи ордер. Якщо ж в суд адвокатом подається ордер, то до нього обов’язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. При цьому такий витяг з договору засвідчується підписами сторін. Такий підхід хоч і є більш логічним, адже, у витягу з договору міститься підпис клієнта і перелік повноважень адвоката та їх обмеження, але із часу введення в дію ст. 400-1 Кримінального кодексу України він не відповідає сучасним тенденціям.

Дещо інші правила містяться і в КПК (Кримінальному процесуальному кодексі України). Так, згідно ч. 1 ст. 50 КПК повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються: 1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Слід зауважити, що наразі положення п. 1 ч. 1 ст. 50 КПК, на переконання автора, потребують виключення. Адже, вже давно функціонує Єдиний реєстр адвокатів України, в якому міститься інформація про осіб, які є адвокатами. Тому, існування норми про необхідність підтвердження повноважень адвоката свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю також є пережитком часу. Що ж до п. 2 ч. 1 ст. 50 КПК, то, на переконання автора, ця норма є досить сучасною та дозволяє захисникам і представникам у кримінальному провадженні вільно обирати з поміж існуючого в ч. 1 ст. 26 Закону №5076-VI переліку той документ, який надати в суд для підтвердження своїх повноважень.

А що чекає…

На днях автору статті на очі потрапив проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який ніби то розроблений Робочою групою при Адміністрації Президента України (далі – законопроект).

Із тексту вказаного законопроекту, який на момент написання цієї статті ще не внесений до парламенту, вбачається, що його розробники пропонують зберегти існуючий підхід до укладення договорів з адвокатами. Так, в ч. 1 ст. 31 законопроекту залишається положення, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правничої допомоги. По суті ця норма відповідає чинній ч. 1 ст. 26 Закону №5076-VI. В цій нормі та й по тексту всього законопроекту змінюється лише слово «правова» на слово «правнича». Тобто, відбувається приведення понять у відповідність до того, як вони викладені в чинних Конституції, ЦПК, ГПК і КАСУ.

Так само, як сьогодні є в абз. 2 ч. 1 ст. 26 Закону №5076-VI і у ч. 2 ст. 31 законопроекту його автори планують залишити аналогічний перелік документів, що посвідчують повноваження адвоката на надання правничої допомоги. Поруч з наведеним, вказану норму передбачається доповнити положенням про те, що вказані документи можуть подаватися для підтвердження повноважень представника / захисника не в оригіналі, а як копія, яку засвідчує адвокат або уповноважена особа адвокатського бюро чи об’єднання.

Крім багатьох інших, заслуговують на увагу Перехідні та прикінцеві положення до такого законопроекту. Ними пропонується змінити ч. 1 ст. 50 КПК. Зокрема, пропонується, щоб повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджувалися лише ордером або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги. Тобто, в разі схвалення таких змін розробники законопроекту договір про надання правової (правничої) допомоги по суті залишать як документ, що підтверджує повноваження представника / захисника у суді лише для справ про адміністративні правопорушення. Та й то, якщо у парламенті до ст. 271 КУПАП не внесуть відповідної поправки.

Більша свобода є логічнішою

На погляд автора, останні законодавчі новації, коли поступово з процесуальних кодексів виключили положення про можливість підтвердження повноважень адвоката в суді договором, а наразі в законопроекті пропонують виключити таку можливість і в кримінальному провадженні, не обґрунтовані. Для чого це? Як це поліпшить доступ людей до правової допомоги? Мета подібних змін не зрозуміла.

Водночас, яким буде порядок отримання бланків ордерів і їх вартість, від кого залежатиме можливість їх отримання це ще питання… відповідь на яке надасть практика. Впевнений, що нині чинні правила ч. 1 ст. 50 КПК і ст. 271 КУПАП в частині можливості підтвердження адвокатом своїх повноважень у суді не лише ордером, але й договором про надання правової (правничої) допомоги, потребують збереження як і потребують відновлення подібні положення в ЦПК, ГПК і КАСУ.

Ця стаття опублікована в газеті “Юридичний вісник України” №7 (1180) за 16-22.02.2018 р.

Проект договору про надання правової допомоги

Автор: адвокат Бовкун Олександр Анатолійович

Д О Г О В І Р

про надання правової допомоги

м. Чернівці “___” __________ 201__ року

___________________________, в подальшому іменується „Клієнт”, з однієї сторони, та Бовкун Олександр Анатолійович, що діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 352 від 14 вересня 2009 року, в подальшому іменується „Адвокат”, з іншої сторони, разом „Сторони”, керуючись статтями 26-30 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” уклали Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Предметом Договору є:

1. забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів Клієнта у будь-якому статусі: підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого; потерпілого; особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні; особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію); особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

2. Надання правової допомоги Клієнту у статусі свідка у кримінальному провадженні.

3. Надання Клієнту правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу його діяльності в будь-якому статусі. Складення заяв, скарг, заперечень, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів Клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.

4. Представництво інтересів Клієнта у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

Смотрите так же:  Договор на оказание юридических услуг аутсорсинг

5. Представництво інтересів Клієнта в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Надання правової допомоги здійснюється у наступних формах:

2. реєстрація суб’єктів господарської діяльності;

3. розробка схем оптимізації податкових зобов’язань;

4. проведення аудиту;

5. розробка та правовий аналіз договорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності Клієнтом;

6. захист від протиправних дій посадових осіб органів органів державної влади, зокрема органів Державної фіскальної служби України;

7. надання правової допомоги у кримінальних провадженнях;

8. інші види послуг, які пов’язані з адвокатською діяльністю та виконанням Договору.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

1. Адвокат зобов’язаний:

1. неухильно дотримуватись вимог законодавства України;

2. використовувати всі передбачені законодавством способи захисту прав і законних інтересів Клієнта;

3. інформувати Клієнта про хід виконання доручення;

4. не використовувати свої повноваження на шкоду Клієнту;

5. зберігати адвокатську таємницю (інформацію, яка отримана при здійсненні професійних обов’язків Адвоката за цим Договором або у зв’язку з ним);

6. надавати правові послуги з питань, згідно предмета Договору;

7. представляти і захищати права та інтереси Клієнта;

8. інформувати Клієнта про хід виконання доручення;

9. забезпечувати конфіденційність, наданої Клієнтом, інформації;

10. інформувати Клієнта про зміну поштової адреси, адреси електронної пошти, номерів телефонів та факсу;

11. зберігати адвокатську таємницю, предметом якої є питання, з яких Клієнт звернувся до Адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних Адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків;

12. відмовитись від виконання Договору у разі, якщо результат, досягнення якого бажає Клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики.

13. При розірванні договору (незалежно від причин) Адвокат зобов’язаний:

1. повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані Адвокату для Клієнта іншими особами в ході виконання доручення, майно, передане Клієнтом на зберігання Адвокату, та невитрачені кошти, що призначалися для погашення видатків, пов’язаних з виконанням доручення;

2. поінформувати Клієнта щодо здійсненої Адвокатом роботи і передати Клієнту копії процесуальних документів, складених Адвокатом при виконанні доручення.

2. Клієнт зобов’язаний:

1. надати Адвокату свої персональні дані;

2. повідомити Адвоката про всі вжиті заходи, що стосуються справи, до підписання Договору;

3. без зволікання прийняти виконану роботу, а при відмові у прийняті доручення згідно цього Договору, протягом 3-х днів після повідомлення про виконання доручення, письмово мотивувати таку відмову;

4. інформувати Адвоката про всі відомі обставини, які можуть мати суттєве значення для прийняття та виконання Адвокатом доручення відповідно до цього Договору;

5. не вимагати виконання дій, що виходять за межі професійних прав і обов’язків Адвоката;

6. на вимогу Адвоката надавати документи, що стосуються виконання доручення;

7. інформувати Адвоката про зміну поштової адреси, адреси електронної пошти, номерів телефонів та факсу;

8. відшкодовувати Адвокату фактичні витрати, необхідні для виконання Договору;

9. своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість отриманих послуг за Договором.

3. Адвокат має право:

1. звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

2. представляти і захищати права, свободи та інтереси Клієнта у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;

3. знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом;

4. ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання Договору документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

5. складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

6. доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

7. бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

8. застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій Адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;

9. посвідчувати копії документів у справах, які веде Адвокат, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;

10. одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

11. користуватися іншими правами, передбаченими Законом України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та іншими законами;

12. збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема: запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а від громадян — за їх згодою;

13. ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;

14. направляти Клієнту повідомлення засобами: СМС–розсилок; поштового зв’язку; електронної пошти; телефонного та/або факсимільного зв’язку; електронного секретаря (автообдзвон).

15. Адвокат може достроково (до завершення виконання доручення) розірвати Договір з клієнтом з таких підстав:

1. Клієнт вчиняє дії, що стосуються суті доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, незважаючи на роз’яснення адвоката;

2. Клієнт використовує правову допомогу, що йому надається адвокатом, для полегшення вчинення злочину;

3. Клієнт, незважаючи на роз’яснення адвоката, наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені обставини, є об’єктивно недосяжним;

4. Клієнт грубо порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з договором про надання правової допомоги;

5. належне виконання доручення стає неможливим через дії клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам адвоката;

6. Клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію адвоката;

7. Клієнт не погоджується погашати фактичні видатки, якщо вони є необхідними для подальшого виконання доручення;

8. фізичний або психологічний стан адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжувати виконання доручення; в цьому випадку адвокат зобов’язаний вжити всіх доступних йому заходів для запобігання порушення законних інтересів клієнта і забезпеченню подальшого представництва клієнта іншим адвокатом;

9. в інших випадках, передбачених Правилами адвокатської етики, законодавством України або договором про надання правової допомоги.

16. У всіх випадках розірвання договору за ініціативою адвоката він зобов’язаний попередити про це клієнта протягом розумного часу, пояснити йому причини розірвання договору, пересвідчитись, що вони об’єктивно або суб’єктивно, виходячи з позиції, зайнятої клієнтом, не можуть бути усунені, і вжити розумно необхідних заходів для захисту законних інтересів клієнта.

4. Клієнт має право:

1. на будь-якій стадії виконання Договору отримувати від Адвоката інформацію про хід виконання доручення;

2. давати Адвокату усні або письмові вказівки щодо виконання доручення відповідно до цього Договору;

3. отримувати від Адвоката усні відомості про хід виконання доручення у порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

4. отримувати від Адвоката юридичні консультації з питань наявності фактичних і правових підстав щодо виконання доручення, практики застосування відповідного законодавства, можливості та правових наслідків досягнення бажаного для Клієнта результату;

5. звертатись до Адвоката з інших питань юридичного напрямку, непередбачених цим Договором;

6. отримувати від Адвоката довідки та, посвідчені Адвокатом, документи щодо виконання цього Договору;

7. в будь-який час і з будь-яких причин (або без їх пояснення) розірвати договір з Адвокатом в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Адвоката. Письмове повідомлення, за 10 днів до фактичної відмови від Договору, направляється Адвокату рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається Адвокату особисто.

1.Гонорар — винагорода Адвоката за здійснення захисту, представництва інтересів Клієнта та надання йому інших видів правової допомоги на умовах і в порядку, що визначені Договором.

2.Гонорар складається з суми вартості послуг, тарифи яких узгоджені Сторонами та зазначені в Додатку 1 до цього Договору.

3.Розмір гонорару не залежить від досягнення чи недосягнення Адвокатом позитивного результату, якого бажає Клієнт.

4.Сума гонорару подвоюється у разі надання Адвокатом послуг Клієнту у неробочий час, вихідні та святкові дні.

5.До гонорару не включаються фактичні витрати, необхідні для виконання Договору.

6.Факт наданих послуг підтверджується актом наданих послуг, зразок якого є Додатком 2 до цього Договору.

7.Підставою для сплати гонорару є рахунок-фактура, зразок якого є Додатком 3 до цього Договору.

8.Клієнт сплачує гонорар у день отримання рахунку-фактури.

9.Гонорар сплачується готівкою або здійснюється у безготівковому порядку на рахунок Адвоката. У разі проведення розрахунку готівкою Адвокат видає Довідку, зразок якої є Додатком 4 до цього Договору.

10. У випадку дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Клієнта, Адвокат не повертає раніше отриманий від Клієнта гонорар та відшкодовані фактичні витрати, необхідні для виконання Договору.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.Договір набуває чинності з дати його підписання і діє протягом 12 наступних календарних місяців.

Смотрите так же:  Ст 1931 судебная практика

2.Після закінчення строку дії Договору він пролонгації не підлягає.

3.Договір може бути розірваний достроково:

1. за взаємною згодою сторін;

2. на підставі пункту 2.4.7 цього договору.

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1.Клієнт дає згоду на отримання ним звернень (повідомлень, звітів, запитів тощо) засобами СМС–розсилок, поштового зв’язку, електронною поштою, телефонним та/або факсимільним зв’язком.

2.Цей Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою Сторін або розірваний на вимогу однієї із Сторін на умовах, передбачених Договором, Законом України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Правилами адвокатської етики. При цьому Клієнт зобов’язаний оплатити Адвокату гонорар за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а Адвокат зобов’язаний повідомити Клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням Договору.

3.Підписанням цього Договору Клієнт стверджує, що:

1. ним повідомлено Адвокату всю важливу та суттєву інформацію, передано всі документи, що стосуються справи, та можуть вплинути на формування правової позиції Адвоката;

2. Клієнту відома правова позиція Адвоката у справі та Клієнт з нею погоджується;

3. Клієнт не пов’язаний будь-якою нерозірваною угодою з приводу тієї ж справи з іншим Адвокатом (адвокатським об’єднанням), яка б перешкоджала укладанню цього Договору;

4. Клієнт поінформований про можливий результат надання правової допомоги за цим Договором та погоджується з ним;

5. Клієнт поінформований про те, що Адвокату забороняється давати Клієнту запевнення і гарантії стосовно реального результату виконання доручення, прямо або опосередковано сприяти формуванню у нього необґрунтованих надій, а також уявлення, що Адвокат може вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх професійних обов’язків;

6. Клієнт поінформований про право в будь який час та за будь-яких підстав (або без пояснення підстав) розірвати цей Договір, повiдомивши про це адвоката у письмовому виглядi;

7. Внесення змін і доповнень у Договір вчиняється Сторонами шляхом підписання Договору про зміни в такій самій формі, що і цей Договір. Всі зміни до Договору є невід’ємними його частинами.

1.Додаток 1 — тарифи на послуги; додаток 2 — зразок акта приймання -передачі наданих послуг; додаток 3 — зразок рахунку фактури; додаток 4 — зразок довідки; додаток 5 — пам’ятка.

 1. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КЛІЄНТ

ідентифікаційний номер _____________________

паспорт: _________________________________ _________________________________________

ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ПО НЕРУХОМОСТІ, СПАДКУВАННЮ, ТА СІМЕЙНИХ ПИТАННЯХ.

АДВОКАТ/ЮРИСТ/ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ/НЕРУХОМІСТЬ/СПАДКУВАННЯ/СІМЕЙНІ СПОРИ

Витяг з договору укладеного між адвокатом та клієнтом.

Витяг з договору укладеного між адвокатом та клієнтом.

Даний витяг подається адвокатом у разі здійснення представництва інтересів клієнта у українських судах відповідно до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та вимог іншого законодавства України. До договору про адвокатську допомогу оригінал ордеру або копія ордеру. Зразок даного договору про надання правової допомоги може бути використаний на ваш розсуд.

(ВИТЯГ)

ДОГОВІР

про надання правової допомоги

м. Київ «____» травня 2017 року

Адвокат, Самий Справжній Адвокат, який діє на підставі Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №0000, виданого на підставі рішення Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 00.00.0000 року, надалі за текстом Адвокат з однієї сторони та

Громадянин України Клієнт Справжнього Адвоката, 1900 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 000000000, паспорт СН № 00000000 виданий 00 січня 0000 року Харківським РУ ГУ МВС України у м. Києві, який зареєстрований за адресою: м. Київ, Юридична, буд. № 00, кв. № 0000, надалі Клієнт з іншої сторони, а разом – Сторони, уклали цей договір про наступне:

 1. Предмет договору

1.1. Клієнт доручає, а Адвокат здійснює правову допомогу Клієнту, в обсязі та на умовах, які передбачені цим договором, а саме: представництво та захист інтересів Клієнта у всіх установах незалежно від форми власності та в судах всіх інстанцій України щодо визнання права власності в порядку спадкування на кв. № 00 в буд. № 0 по вул. Юридична в м. Києві та встановлення юридичного факту родинних відносин між Клієнтом та Клієнтом Справжнього Адвоката, померлим 00 листопада 0000 року, за що Клієнт зобов’язується сплатити Адвокату гонорар (винагороду) у розмірі та на умовах визначених Договором (Розділ.4 цього Договору). Адвокат надає правову допомогу Клієнту тільки на підставі тих документів, які були надані Клієнтом до колегії та зібрані самим Адвокатом.

1.2. На виконання п.1.1. даного Договору Клієнт надає Адвоката право (уповноважує): бути представником перед усіма юридичними та фізичними особами, в усіх державних, комунальних, колективних, приватних та громадських установах, підприємствах та організаціях, незалежно від їхньої форми власності та галузевої належності, в органах Державної виконавчої служби, в правоохоронних органах та контролюючих органах, в органах Державної податкової служби України, у судах всіх інстанцій, в тому числі (загальних, господарських, адміністративних), Верховному Суді України з усіма правами наданими позивачу, відповідачу, третій особі, заявнику, скаржнику, заінтересованій особі, стороні виконавчого провадження (боржник, стягувач) та захиснику незалежно від процесуального статусу (потерпілий, затриманий, підозрюваний, обвинувачений, підсудний, свідок, особи притягуваної до адміністративної відповідальності).

Для вчинення вищезазначених дій Адвокату надається право: одержувати необхідні довідки та документи, підписувати та подавати претензії, вимоги, заяви, листи, клопотання, позовні заяви, заяви про порушення провадження у справах про банкрутство, про визнання Клієнта кредитором у справах про банкрутство, адміністративні позови, цивільні позови у кримінальних справах, заяви про видачу судових наказів та виконавчих листів, скарги, апеляційні скарги, касаційні скарги, розписуватися на них від імені Клієнта, сплачувати від імені Клієнта судовий збір, а також знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, брати участь в судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів та міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього корпії, подавати письмові зауваження, з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення (вироки, рішення, постанови ухвали) судів, збирати будь-які відомості про факти, що можуть використовуватися як докази у справі, а також користуватися, всіма іншими правами, наданими законодавством України передбачених даним Договором.

 1. Права та обов’язки сторін

2.1. Обов’язки Адвоката:

2.1.1. Адвокат в межах діючого законодавства України, керуючись принципами законності надає Клієнту правову допомогу визначену в розділі першому цього Договору;

2.1.2. Адвокат при виконанні умов договору за бажанням Клієнта надає тільки йому, або уповноваженій на це особі згідно діючого законодавства України, інформацію про хід розгляду справи в межах предмету цього Договору (розділ 1).

2.1.3. Адвокат при виконанні доручення, дотримується суворої конфіденційності усіх обставин, що безпосередньо стосуються справи Клієнта.

2.1.4. Адвокат, по закінченню ведення справи, тільки за бажанням Клієнта повертає особисто йому на руки, або надсилає поштою на адресу Клієнта тільки оригінали та копії документів, які були надані Клієнтом Адвокату для його роботи. Будь-які інші матеріали (документи), які знаходяться в справі Адвокат Клієнту не надає. Якщо договір розірваний не залежно з яких підстав до закінчення розгляду справи копії та оригінали наданих Клієнтом Адвокату документів повертаються Клієнту тільки за письмовою його заявою.

2.2. Права Адвоката:

2.2.1. Адвокат має права надані Клієнтом та передбачені п.1.2. даного Договору.

2.2.2.Вимагати сплати гонорару та компенсації фактичних витрат на надання правової допомоги в розмірі та в порядку, передбаченому Договором.

2.2.3.Звертатися за допомогою до експертів (спеціалістів) з питань, що стосуються справи.

2.2.4.Відмовитися від виконань окремих доручень, якщо вони є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі Адвоката, правилам адвокатської етики, виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката чи не пов’язані зі справою.

2.2.5. Розірвати цей Договір у випадку не оплати Клієнтом обумовленого гонорару та фактичних витрат, пов’язаних з виконанням даного Договору.

5.8. Цей Договір складений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 1. Юридичні адреси, реквізити та підписи сторін:

м. Київ, вул. Юридична, 67

телефон: (000) 000-00-00

АДВОКАТ __________ С.С.. Адвокат

Громадянин України Клієнт Справжнього Адвоката, 1900 року народження, ідентифікаційний номер 00000000, паспорт СН № 000000 виданий 00 січня 0000 року Харківським РУ ГУ МВС України у м. Києві, який зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т Юридична, буд.00, кв.000

КЛІЄНТ _________ К.С. Адвоката

Похожие публикации:

 • Пособия по безработице в россии в 2019 Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1"О занятости населения в Российской Федерации" С изменениями и дополнениями […]
 • Цены на услуги адвокатов в нижнем новгороде Цены на услуги адвокатов в нижнем новгороде 2 Гражданские дела 2.1 Составление искового заявления, ходатайства - 3000 руб. 2.2 Полное участие адвоката во всех судебных заседаниях суда первой инстанции - от 10000 руб. 2.3 Составление […]
 • Лофт лицензия торрент Лофт / Loft (2008) Скачать торрент Создан в: 2008 годуНазвание фильма: ЛофтИностранное название: LoftСтраны: БельгияСлоган / Лозунг: «Five friends. One loft. One body.»Главный режиссер: Эрик Ван ЛойПо сценарию: Барт Де ПауГенеральный […]
 • Кредитование под залог закладных Целевой кредит под залог квартиры Размер процентных ставок составляет (в зависимости от соотношения Кредит/Залог): При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка по ипотечному кредиту (займу) повышается на 0,7 п.п.. До […]
 • Займ под залог в уфе Займы под залог: - недвижимости ( от 1.66 % в месяц) - авто на стоянку ( от 4 % в месяц) - ПТС ( от 5 % в месяц) Выдаем сумму от 300 тыс. руб. до 15 млн. руб. Предлагаем кредитование физических лиц и малого бизнеса (ИП и ООО) за 24 […]
 • Приказ 685н Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 ноября 2013 г. N 685н "Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и […]